Avís legal

Aquest avís regula les condicions d'ús d'aquesta web www.agermanatalaveu.com, així com la web www.diarilaveu.com, i l'usuari/a les accepta sense reserves.

Les donacions per a enfortir i millorar Diari La Veu del País Valencià es faran a través de la nova la nova Fundació La Veu del País Valencià, que té per objecte i fi exclusiu el foment de la llengua, i es troba inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana amb el número 663V, amb domicili al carrer de Jaume Roig, 22 de 46270-Castelló de la Ribera (País Valencià), i amb CIF G98157357, inscrita al Registre de Fundacions de la C. Valenciana amb el número 521-V, que actuarà de mecenes d'aquests mitjans a partir de l'any 2020 d'acord amb el Conveni de col·laboració entre la Fundació i Edicions Diari La Veu, Coop.V..

En l’any 2023 la nova Fundació La Veu del País Valencià agafa el testimoni de la Fundació Jordi de Sant Jordi https://www.fundaciojordidesantjordi.org/ que ens ha permès operar des del 2020, per al mecenatge de La Veu a través de les persones agermanades

Informació de la pàgina web

Edicions Diari La Veu, Coop. V., amb domicili al carrer de Pérez Cabello, 1-1r de 46270-Castelló de la Ribera (País Valencià), i amb CIF F-98614076, inscrita al Registre de Cooperatives de la C. Valenciana amb el número CV-2531, és la titular de la web www.agermanatalaveu.com, i és l’editora de la publicació Nosaltres La Veu www.nosaltreslaveu.com i del mitjà digital Diari La Veu, que es publica a la pàgina web amb l’adreça www.diarilaveu.com (anteriorment www.laveupv.com).

Condicions d'ús de la web

Mitjançant l'acceptació d’aquesta política de privacitat vos comprometeu a utilitzar aquesta pàgina web i els servicis oferits de forma lícita, d'acord amb el disposat en aquestes clàusules i de manera que no produïsquen un perjudici en els drets o interessos de tercers o que puga danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels servicis que se’n puguen prestar.

Galetes (Cookies)

L'informem que diarilaveu.com, nosaltreslaveu.com i agermanatalaveu.com usen dispositius d’implantació de galetes (cookies) i emmagatzematge d’IP. Aquestes galetes permeten un control de les dades de navegació de l'usuari per a fer-li més còmoda i ràpida la comunicació amb www.agermanatalaveu.com, www.nosaltreslaveu.com i www.diarilaveu.com. La cookie és un fitxer que dipositem al seu equip, amb l’únic objectiu de simplificar la seua navegació per les esmentades webs. En cap cas, doncs, no es fan servir les galetes per a aconseguir dades personals identificatives de l'usuari/a. L'usuari/a té la possibilitat de configurar els navegadors d'internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser-ne advertit abans de la instal·lació i pot impedir-la, si vol.

Exclusió de responsabilitat

L'ús d'aquestes pàgines web es realitza sota el propi risc de l'usuari/a. Per tant, Edicions Diari La Veu, Coop.V., no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l'entitat esmentada; de retards o bloqueigs en l'ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu centre processador de dades, de línies telefòniques, al sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es puga produir al programari o maquinari dels usuaris.

D'igual manera, Edicions Diari La Veu, Coop.V., no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc no respondrà pels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització del contingut de la web ni per les conseqüències que puguen derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguen aparéixer en aquesta pàgina proporcionats per tercers.
L'usuari/a es compromet a fer servir adequadament els continguts i servicis. En el cas de fòrums i xats, els participants accepten els principis de no-incitació a la violència i de no-discriminació per raó de sexe, edat, religió, origen nacional, discapacitat o orientació sexual i s'han d'abstenir d'insultar o d'emprar un llenguatge ofensiu.

Relacions contractuals

El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació contractual entre l'usuari i Edicions Diari La Veu, Coop.V.

En conseqüència, Edicions Diari La Veu, Coop.V., no assumeix cap responsabilitat que puga derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d'actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitades a la web.

Continguts de les webs i enllaços

Edicions Diari La Veu, Coop.V., es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada a les pàgines web, per la qual cosa vos aconsellem que reviseu periòdicament aquesta pàgina per a estar al corrent dels canvis efectuats.

El portal no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, allotgen o que faciliten l'accés des de les webs, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l'esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'usuari, de manera que s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

Edicions Diari La Veu, Coop.V., no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se'n poguera derivar, de la utilització que els usuaris facen de les informacions i continguts d'aquestes pàgines web.

Aquelles entitats que, amb autorització prèvia del titular del lloc web, pretenguen establir un enllaç amb aquestes pàgines webs hauran de garantir que permeten únicament l'accés a aquesta pàgina o servici, però que no es realitza reproducció dels seus continguts i servicis.

Nosaltreslaveu.com i Diarilaveu.com també ofereix continguts publicitaris. Els anunciants i patrocinadors són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonen i publiquen.

Suspensió temporal de l'accessibilitat de la web

Edicions La Veu del País Valencià, S.Coop.V., es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ, l'accessibilitat de la seua pàgina web per la necessitat eventual d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això puga suposar cap responsabilitat d’Edicions La Veu del País Valencià, S.Coop.V., sobre això.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquestes webs i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, creativitat i tot altre material, són propietat d’Edicions Diari La Veu, Coop.V., o de tercers que n’han autoritzat l'ús. Nosaltreslaveu i Diarilaveu.com s’editen en règim de drets Creative Commons, Reconeixement -No Comercial- Sense Obres Derivades 3.0 No Adaptada, CC BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca).

Per tant, els textos publicats a nosaltreslaveu.com i diarilaveu.com es poden copiar, distribuir i transmetre públicament i lliurement, sempre sota les condicions següents:

- Cal esmentar la font.

- Cal respectar la contextualització original.

- No se'n pot fer un ús comercial.

- No se'n pot fer obra derivada.

Ara bé, no s'editen en règim de Creative Commons sinó en el de drets d'autor legalment en vigor, totes les fotografies, els articles d’opinió, tots els materials d’EFE, d'Europa Press, d'ACN, i, en general, tots els materials cedits per tercers (quan s'hi indica).

Protecció de dades

Edicions Diari La Veu, Coop.V., compleix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i la Directiva (UE) 2016/680 del parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i les dades que es recullen en alguns servicis de diarilaveu.com s'incorporen a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, disposat per Edicions Diari La Veu, Coop.V..

El tractament de les dades proporcionades es fa d'acord amb l'esmentada legislació, que obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar la pèrdua, l'alteració o l'accés no autoritzat de tercers.

Així mateix, s’informa de la possibilitat que teniu d’exercir, segons s’estableix a la LOPDGDD i al RGPD, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades, editant-les i eliminant-les vostè mateix, estant identificat a la web, o d’adreçar-los a Edicions Diari La Veu, Coop.V. per carta certificada al C/ Pérez Cabello 1-1r de 46270-Castelló de la Ribera (País Valencià), o per correu electrònic a administracio@diarilaveu.com o administracio@nosaltreslaveu.com, on feu constar com a referència ‘DADES PERSONALS’ i el dret que voleu exercir. Edicions Diari La Veu, Coop.V. es compromet a mantenir i custodiar les dades personals de forma confidencial, aplicant per això tot allò que s’estableix a la normativa vigent.